Föreläsare

Nedan finns några exempel på föreläsningar jag erbjuder.

Att målgruppsanpassa insatsen är en förutsättning och jag är öppen för att variera innehåll och längd utifrån uppdragsgivarens behov.

Har alltid med inslag av reflektion och dialog. Tror på att lärande främst sker genom att varje person får relatera och reflektera till den kunskap som presenteras.

bubb

Barnrättslagen löser inget OCH möjliggör allt! – etik, juridik och praktik.

Vad innebär det för vår verksamhet och min profession att Sverige förstärker barnets rättigheter i lagstiftningen? Vad innehåller rättigheterna och hur kan vi leda, styra, skapa vardagsnära arbetssätt?

En föreläsning som reflekterar kring begreppen barnperspektiv och barnrättsperspektiv, höjer kunskapen om barnets rättigheter och stärker förutsättningarna att arbeta rättighetsbaserat.

Se ett smakprov från föreläsning för Örebro kommun

Inspelat hösten 2019

bubb

Barnets ögon på våra miljöer – Trygghetsvandringar med barn och unga.

En föreläsning om hur barns och ungas rätt till delaktighet kan tas tillvara vid om- och nybyggnationer, verksamhetsförändring och vid översyn av inom- och utomhusmiljöer.

Genom att lära mer om barnets rätt till delaktighet, kopplat till rättighetsbaserade arbetssätt, kan verksamheten få en unik kunskap som bidrar till inkludering, trygghet och förbättrade miljöer.

bubb

Barnets rättigheter – och bibliotekens möjligheter och utmaningar!

Barn och unga har rätt att fritt och till fullo delta i det kulturella livet. De har också rätt till utbildning och ett språk. Dessutom beskriver konventionen att samhället ska uppmuntra spridning av barnböcker, att barn och unga har rätt till yttrandefrihet, och att massmedia har en viktig roll i att säkerställa att barn har tillgång till information som syftar till att stärka deras utveckling. Samtliga dessa rättigheter berör biblioteken som arena och verksamhet. Föreläsningen ger en grundläggande kunskap om barnets rättigheter, kopplat till vardagsnära arbetssätt. Delar av föreläsningen utgår från boken ”Löpa Linan Ut”. En handbok till bibliotekschefer för att arbeta med barnets rättigheter.

bubb

Barnets rätt till en trygg uppväxt – hur arbetar vi för att upptäcka och agera när barn riskerar att fara illa?

Lär mer om barns rätt till skydd och hur ni kan arbeta med orosanmälningar om ett barn riskerar att fara illa. När barn är i en utsatt situation är det vi vuxna som har ansvar för att uppmärksamma, samarbeta och skydda barnet. Föreläsningen syftar till ökad kunskap inom området och att er verksamhet ska hitta trygga och tydliga handlingssätt när det finns oro för ett barns rätt till välmående, utveckling och trygghet.

bubb

Barnets rätt som närstående – hur kan hälso- och sjukvården, socialtjänst och pedagogiska verksamheter möta och trygga barn när det svåra händer?

En föreläsning om barnets rätt till information, råd och stöd när någon i dess närhet blir svårt sjuk, skadad, avlider eller har beroende- och missbruksproblematik.

Forskningen visar att barns och ungas hälsa påverkas negativt om information och stöd uteblir vid dessa händelser. Föreläsningen ger kunskap om barnets behov och rättigheter, lagar för området och ger tips om hur verksamheten kan forma vardagsnära rättighetsbaserade arbetssätt.

bubb

Det lekfulla mellanrummet – Här knådas vår barnsyn!

En lekfull föreläsningsshow tillsamman med musiker och pedagog Tor Våge – se mer info här.

Strateg barnrätt

strateg-barnratt
Barnrättslagen 2020 löser inget? – OCH möjliggör allt!
Processtöd, handledning och strategier om rättighetsbaserade arbetssätt

Läs mer här >

Föreläsare

forelasare2
Målgruppsanpassade föreläsningar om barnets rättigheter.

Läs mer här >

Moderator

moderator
Moderator som skapar delaktighet och mervärde till din konferens/ditt event

Läs mer här >

Socionom

socionom
Handledning av processer och utvecklingsarbeten inom välfärden